logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    11 มีนาคม 2557