logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575)
  21 มกราคม 2563
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559
  4 ตุลาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  6 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  10 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559
  10 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
  6 มกราคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559
  4 ตุลาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  4 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  6 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  10 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559
  10 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2559 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
  6 มกราคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
  2 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558
  2 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  1 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558
  3 เมษายน 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558
  5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557
  3 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
  2 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558
  2 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  1 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558