logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ / วิสัยทัศน์

ภารกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้

     1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

 

     2. งานด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์มอบหมาย ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าเหรียญ

 

     3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

 


ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 


   การใช้ประโยชน์ในราชการ
       1. อนุญาติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุตามมาตราฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด

       2. อนุญาติให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
       3. อนุญาติให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุซึ่งไม่เกินมาตราฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
       4. ควบคุมและบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักราชการ ให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
       5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้าง สวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด


   พัฒนาและจัดหาประโยชน์

 1. จัดทำสัญญาเช่าทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า 
 2. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาค่าตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบ โครงการและผลประโยชน์ตอบแทนตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด การจัดทำเงื่อนไขการเช่าเงื่อนไขกรประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญาการบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร 
 3.  การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า 
 4. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม 
 5. การอนุญาติให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า 
 6. การบริหารสัญญที่มีการลงนามแล้วตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
 7. การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 8. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 9. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือจัดหาประโยชน์

 

    ด้านการวางแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ

 1. ดำเนินการจัดทำแผนการที่ราชพัสดุ 
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 5. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 


ส่วนจัดการฐานข้อมูล


   
ด้านทะเบียนและหลักฐาน

 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุของจังหวัด
 2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. เก็บรักษา และจัดทำบัญชีสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 4. อนุญาติให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 5. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าตอบแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฏหมายเวนคืน หรือกฏหมายอื่น
 6. การรับมอบการส่งคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า


    ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด

 1. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์ ที่ราชพัสดุทั้งใช้ราชการและจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 2. การสำรวจรังวัดกำหนดของเขตกำแพงเมือง-ภูเมือง
 3. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 4. การสำรวจรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การจัดทำบัญชีทะเบียนที่ราชพัสดุ
 5. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 6. รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 7. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ
 8. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 9. บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ 
 10. ให้คำปรึกษา

 

    ด้านการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ 
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคืนที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

 


ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 1. สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงงาน
 2. ปรับปรุงแผนที่เพื่อประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลงหรือรายบล็อกละเอียดให้เป็นปัจจุบัน
 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 
 4. วิเคาระห์และประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลง บันทึกราคาประเมินรายบล็อก
 5. จัดทำรายงาน จัดเตรียมแยกเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการดำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์
 6. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะตอบข้อหารือในการเกี่ยวกับราคาประเมิน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

 


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ร่างหนังสืราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด พิมพ์หนังสือราชการ ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 3. ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
 4. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 5. ดำเนินการรวบรวมและจัดการผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ 
 6. ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ ควบคุม ดูแลเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งสำนักงานคลังตลอดจนเร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท 
 7. ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 8. ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องได้รับชำระให้กับทางราชการพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 9. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 10. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียบ ค่าปรับเงิน ประกันสัญญา เงินค้างชำระและค่าภาษีต่างๆหรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 11. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาทหน้าที่ของกรม
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย 

 


 

พันธกิจ

1.บริหารจัดการที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักการสากล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

3.ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ

4.จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

 

 
 
วิสัยทัศน์

 

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน

เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

 


 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2272 ครั้ง