logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

 • งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ประจาเดือนกันยายน 2564
  25 ตุลาคม 2564
 • การเปิดเผยงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2564 สู่สาธารณะ
  25 ตุลาคม 2564
 • การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
  6 พฤศจิกายน 2563
 • ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  7 ตุลาคม 2563
 • ประจำเดือนกันยายน 2563
  7 ตุลาคม 2563
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  31 สิงหาคม 2563
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  10 กรกฎาคม 2563
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  10 กรกฎาคม 2563
 • ประจำเดือนเมษายน 2563
  14 พฤษภาคม 2563
 • ประจำเดือนมีนาคม 2563
  10 เมษายน 2563
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  13 มีนาคม 2563
 • ประจำเดือนตุลาคม 2562
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประจำเดือนธันวาคม 2562
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประจำเดือนมกราคม 2563
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 กรกฎาคม 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  30 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 พฤษภาคม 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  30 เมษายน 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 มีนาคม 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 มกราคม 2561
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 ธันวาคม 2560
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  30 พฤศจิกายน 2560
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  31 ตุลาคม 2560
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
  5 ตุลาคม 2560
 • ข้อมูลงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
  13 กันยายน 2560