logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (ทบ.6)
  22 พฤศจิกายน 2564
 • แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
  3 พฤษภาคม 2560
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (ทร.03)
  20 พฤศจิกายน 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
  20 พฤศจิกายน 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
  20 พฤศจิกายน 2558
 • แบบฟอร์ม หนังสือคำร้องต่าง ๆ
  18 พฤศจิกายน 2556
 • แบบฟอร์ม หนังสือบันทึกถ้อยคำ
  18 พฤศจิกายน 2556
 • แบบฟอร์ม หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  18 พฤศจิกายน 2556
 • แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส
  18 พฤศจิกายน 2556
หมวดหมู่เอกสาร